Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego             4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna             23-31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe                                       12 lutego-25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna         29 marca-3 kwietnia 2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustala w roku szkolnym 2017/2018  następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli są dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom.

Agnieszka Wańka – dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego              22 czerwca 2018 r.

Share