Skala ocen

SYSTEM  OCENIANIA  W  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA  NR  16  w KALISZU

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  15.09.2009 r.

Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową, uwzględniającą umiejętności i wiadomości uczniów a także ich zachowanie.

Osiągnięcia uczniów klas I-III będą zapisywane w dzienniku wg następujących oznaczeń punktowych:
6–wzorowo
Uczeń pracuje w bardzo dobrym tempie, wykazując własną inicjatywę. Jego prace są oryginalne i bezbłędne.
5 –bardzo dobrze
Uczeń pracuje samodzielnie, w bardzo dobrym tempie. Nie popełnia błędów.
4 – dobrze
Uczeń pracuje samodzielnie, w dobrym tempie. Czasami popełnia drobne błędy.
3 – przeciętnie 
Uczeń pracuje dość wolno, czasami oczekuje pomocy nauczyciela. Jego prace często zawierają błędy .
2 – słabo   
Uczeń pracuje wolno, na ogół nie kończy rozpoczętej pracy. Często oczekuje od nauczyciela pomocy, mimo tego jego prace zawierają liczne błędy lub są niestaranne.
1 –bardzo słabo
Uczeń pracuje bardzo wolno. Mimo stałej pomocy nauczyciela oraz indywidualnych metod pracy nie radzi sobie z wymaganiami edukacyjnymi. Podczas zadań samodzielnych nie podejmuje wysiłku.

Ponadto wprowadzamy elementy oceniania kształtującego, wspierającego proces uczenia się ucznia.

  1. Nauczyciel w zrozumiały sposób informuje uczniów jaki jest cel lekcji
  2. Nauczyciel przedstawia kryteria sukcesu (na co będzie zwracał uwagę podczas oceny)   na bieżącej lekcji  oraz  po całym cyklu zajęć
  3. Po zakończonym zadaniu uczeń otrzymuje informację zwrotną o efektach swojej pracy.  Nauczyciel wskazuje silne strony ucznia i doradza, jak je rozwijać; wyraźnie    i konstruktywnie informuje o stronach słabych i o tym, jak można je eliminować; stwarza uczniom możliwość poprawienia własnej pracy.
  4. Ocenianie kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samooceny tak, by służyło refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce.

Zachowanie uczniów będzie zapisywane w dzienniku wg następujących oznaczeń:

6 – wzorowe

Uczeń jest koleżeński w stosunku do rówieśników. Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli   i pozostałych pracowników szkoły , zgodnie z przyjętymi zasadami kultury współżycia .   Zawsze przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę. Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, rozwija swoje uzdolnienia. Wyróżnia się w organizowaniu pracy klasy i szkoły. Swoją postawą, zachowaniem może służyć kolegom za wzór postępowania.
5- bardzo dobre

Uczeń jest bardzo dobrym kolegą. Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i wszystkich pozostałych pracowników szkoły, zgodnie z przyjętymi zasadami kultury współżycia. Przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę. Bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, stara się rozwijać swoje uzdolnienia. Pracuje na rzecz klasy. Jego postawa jest godna naśladowania.

4 – dobre
Uczeń zachowuje się właściwie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne. Pracuje zgodnie ze swoimi możliwościami. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy. Swą postawą,  kulturą  osobistą , zachowaniem nie budzi  żadnych zastrzeżeń .
3- poprawne
Uczeń najczęściej zachowuje się właściwie w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły. Przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę. Bierze udział w życiu klasy. Stara się wypełniać obowiązki szkolne i pracować zgodnie ze swoimi możliwościami. Swą postawą, zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń.
2- niezadowalające
Uczeń zachowuje się niewłaściwie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nie bierze aktywnego udziału w organizowaniu pracy na rzecz klasy i szkoły. Nie wypełnia obowiązków szkolnych. Swą postawą, zachowaniem budzi zastrzeżenia.
1-naganne

 Uczeń zachowuje się niewłaściwie w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jest agresywny. Zagraża bezpieczeństwu innych. Jego zachowanie na przerwach jest naganne. Nie chce pracować na lekcjach, odmawia wykonywania poleceń. Nie wypełnia obowiązków szkolnych.

Opracowane przez nauczycieli klas I-III

Skala ocen w klasach 4-6

Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
Celujący cel 6
Bardzo dobry bdb 5
Dobry db 4
Dostateczny dst 3
Dopuszczający dop 2
Niedostateczny ndst 1

 

Roczną i śródroczną ocenę zachowania, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

–       wzorowe

–       bardzo dobre

–       dobre

–       poprawne

–       nieodpowiednie

–       naganne

Oceny zachowania dla klas4-6 dokonuje się według następującego kryterium punktowego

PUNKTOWE KRYTERIUM OCENY ZACHOWANIA
SŁOWNIE PUNKTOWO
Wzorowe 30-28
Bardzo dobre 27-25
Dobre 24-22
Poprawne 21-15
Nieodpowiednie 14-11
Naganne 10-0

dokładnie o kryteriach: http://www.sp16.kalisz.pl/uczniowie/ocena-z-zachowania/

W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania ucznia jest oceną opisową.

/źródło: Statut Szkoły/

Share