Nauczyciele

Nauczyciele

W placówce zatrudniona jest wysoce wykwalifikowana kadra, która potrafi tworzyć między gronem pedagogicznym a uczniami atmosferę tolerancji i wzajemnego szacunku.

Nauczyciele biorący udział w programie akcji „Szkoła z klasą” otrzymali certyfikaty „Nauczyciela z klasą”

Nauczyciel:

  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z przydziałem na dany rok szkolny i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
  2. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z art. 42 ust.2 pkt 2 lit. a i b KN.
  3. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
  4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. Odpowiada za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie (Zarządzenie MEN z dnia 17. 03. 1992 r.)
  5. Nauczyciel dba o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

/źródło: Statut Szkoły/

Share

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz