Organizacja związkowa

Na terenie szkoły działa zakładowa organizacja związkowa:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest posiadającą osobowość prawną organizacją związkową działającą  w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz Statut ZNP.

 Ognisko nr 15 ZNP przy Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu:

Prezydium Ogniska ZNP:

Prezes ogniska: kol. Marcin Szcześniak

Z-ca prezesa ogniska: kol. Joanna Szkudlarek-Lichocka

sekretarz: kol.  Eliza Świerk

Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

– Współuczestnictwo w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku; (Art. 6 UoZZ)

– Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych i reprezentowanie pracowników przed dyrektorem placówki; (Art. 4 UoZZ i Art. 26 UoZZ)

– Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; (Art. 26 U.oZZ)

– Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników; (Art. 8 UoZZ)

– Ochrona pracowników związkowych z powodu przynależności do związku zawodowego; (Art. 3 UoZZ)

– Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; (Art. 23 u.1 UoZZ)

– Występowanie do właściwego organu z żądaniem usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości (w stosunku do organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy, gdy ich postępowanie jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości); (Art. 23 u.2 UoZZ)

– Kontrola działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników i negocjacji z dyrektorem w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie; (Art 20.5a KN; Art. 26 u.3 UoZZ);

– Ustalanie z pracodawcą regulaminu i zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności; (Art. 30 6a KN; Art 27.1 UoZZ)

– Ustalane i zmieniane w uzgodnieniu dyrektora z zakładową organizacją związkową regulaminów nagród i premiowania; (Art 27.3 UoZZ)

– Występowanie do dyrektora o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania; (Art 28 UoZZ)

– Wyrażenie oprzez pisemną opinię związku zawodowego oceny pracy dyrektora szkoły (przed dokonaniem jej przez organ prowadzący szkołę); (Art 6a KN i RMEN 2XI 2000).

– Na żądanie osoby ubiegającej się o kolejny stopień Awansu Zawodowego Nauczyciela, udział w komisji kwalifikującej; (Art 9G ust 2 KN)

– Udział przedstawiciela związku w komisji przyznającej zasiłek zdrowotny; (art.72 KN)

– Na wniosek nauczyciela możliwa jest obecność związkowca przy zapoznawaniu go przez dyrektora z projektem oceny pracy; (par 5.2 RMEN 2XI 2000).

– Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje komisja w skład której na żądanie nauczyciela może wejść przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; (par 6.1 RMEN 2XI 2000).

– Występowanie z wnioskiem o przyznanie nagrody prezydenta, nagrody dyrektora; (art 4.1 URMK)

Wykaz występujących wyżej skrótów:
UoZZ – Ustawa o Związkach Zawodowych z dn. (Dz.U. z 2004 r. nr 240, poz. 2407);
KN – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. “Karta Nauczyciela” (Dz.U. 2003.118.1112 z późn. zm.);
RMEN 2XI 2000 -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
URMK -Uchwała  Rady Miasta Kalisza

O sprawach związkowych: http://www.kalisz.znp.edu.pl/

Share