Rodzice

 
  1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Przeprowadza się je na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin, zgodny ze Statutem Szkoły.
  4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
  5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców oraz sporządzony przez nią plan finansowy.
  6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalanie – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły, opiniowanie przedstawionych przez dyrektora szkoły form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu
  7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego lub Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

/źródło: Statut Szkoły/

Share