Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Tematyka

Termin

I okres

1. Ogólne spotkanie z wychowawcami

 1.  Zapoznanie z zasadami oceniania, promocji, w tym informacja o:

  – warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  – warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
  oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  – skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  -sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
  -warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  -zasadach informowania o ocenach bieżących,
  śródrocznych i rocznych.
 2. Omówienie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, systemu kar i nagród, praw i obowiązków ucznia.
 3. Przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych i wyrównawczych.
  Przedstawienie godzin obowiązkowych.
 4. Zapoznanie rodziców z planowanymi imprezami szkolnymi,
  wspólne ustalenie imprez klasowych.
 5. Omówienie form współpracy wychowawca – rodzic (szczególnie formy przekazywania informacji o uczniu,
  zasady wglądu do sprawdzianów).
 6. Wybór Trójek Klasowych.
 7. Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego.
 

11.09.2018
kl4-6,kl 0-1-3

12.09.2018
kl7,8 i gim.
 

2. Konsultacje indywidualne: -wychowawca -nauczyciele przedmiotów

 Informacja o ocenach i zachowaniu ( w szczególności uczniowie zagrożeni ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem).

10.10.2018

5.12.2018

 

3. Ogólne spotkanie z wychowawcami
1.Informacja o ocenach i zachowaniu – podsumowanie pracy uczniów w I okresie
2. Sprawy bieżące.
14.11.2018

30.01.2019

 

II okres
4. Konsultacje indywidualne: -wychowawca -nauczyciele przedmiotów.

Informacja o ocenach i zachowaniu (w szczególności uczniowie zagrożeni ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem).

 

 

5. Ogólne spotkanie z wychowawcami

 1. Omówienie osiągnięć uczniów. Sprawy klasowe
 2. Przypomnienie o zasadach ustalania ocen rocznych, możliwościach uzyskania ocen wyższych niż przewidywane, o egzaminach poprawkowych, klasyfikacyjnych, zasadach postępowania w przypadku ustalenia oceny niezgodnej z przepisami prawa.
 

 

 

6. Inne zebrania z rodzicami (np. na wniosek wychowawcy, okolicznościowe, indywidualne spotkania wynikające z potrzeb dydaktyczno-wychowawczych)  Zgodnie z potrzebami
Share