Informacje, ogłoszenia

Informacje i ogłoszenia dla rodziców:

Rok szkolny 2014/2015

Wyprawka szkolna2014:

Wnioski do wyprawki szkolnej 2014 można pobrać z sekretariatu szkoły

Rok szkolny 2013/2014

Regulamin przyznawania Stypendium Jana Pawła II + wniosek czerwiec rok szkolny 2013/2014

Komunikat dot. stypendium socjalnego

stypendia socjalne – oświadczenie

W związku z otrzymaniem przez Miasto Kalisz dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów, Wydział Edukacji zwraca się z prośbą o wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie stypendium socjalnego. (dla każdego stypendysty osobne oświadczenie). Oświadczenie jest podstawą do wydania decyzji przyznającej stypendium na okres styczeń 2013; czerwiec 2014 r. Wypełnione i podpisane oświadczenia należy dostarczyć do szkoły do dnia 19 maja.

Oświadczenia można pobierać ze strony Internetowej szkoły.

Oświadczenie

Kwietniowe zebrania z rodzicami odbędą się dnia 24 kwietnia 2014 r.

 • godzina 16.30 klasy 1-3 i oddziały przedszkolne
 •  godzina 18.00 klasy 4-5 

 

Wywiadówka- podsumowanie I semestru rok szk. 2013/2014:

 dnia 30 stycznia 2014 r.:

– godzina 16.30 klasy 1-3 i oddziały przedszkolne
– godzina 18.00 klasy 4-5
– godzina 17.15 klasy 6 (17.15- spotkanie rodziców w świetlicy z przedstawicielami gimnazjów, 18.00 spotkanie z wychowawcami)

Rada klasyfikacyjna odbędzie się 28 stycznia 2014 r.

 • Informacje o Stypendium Jana Pawła II – styczeń 2014 w zakładce strony szkoły informacjeogłoszenia
 • Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2013/14 wynosi 36 zł – wpłata w miesiącu wrześniu u wychowawcy klasy.
 • GABINET LOGOPEDYCZNY – Informacja o gabinecie logopedycznym znajduje się w zakładce  O szkole
 • Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014 w zakładce Harmonogram spotkań
 • Na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 będą: 1 kwietnia 2014 – sprawdzian kl6 , 2 maja 2014, 20 czerwca 2014.
 • Procedura Współpracy z Rodzicami – procedura_wspolpracy_ z_rodzicami zal.pdf

Wyprawka Szkolna:

Wnioski można składać do 11.09.2013r.  do godziny 13.00

wyprawka

Wzor wniosku wyprawka szkolna

Wzor wniosku wyprawka szkolna-kształcenie specjalne

Wyprawka szkolna będzie przelewana na konto bankowe wnioskodawcy, dlatego do wniosku będzie dodane oświadczenie dotyczące w/w.

Stypendium Socjalne:

Termin składania wniosków do 16.09.2013r. do godziny 13.00

informacja dotycząca stypendiumsocjalnego

Oswiadczenie

wniosek.stypednium.socjalne

wyciag z ustawy o pomocy społecznej

stypendium  będzie przelewane na konto bankowe wnioskodawcy, dlatego do wniosku będzie dodane oświadczenie dotyczące w/w.

Rok szkolny 2012/2013

*

Wyprawka Szkolna:
Wnioski i terminy odnośnie Wyprawki Szkolnej będą podane we wrześniu

WYPRAWKA SZKOLNA

*

Wnioski o o Stypendium Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2013/2014.

Informujemy, że w dniach 17- 28 czerwca można składać wnioski o Stypendium Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2013/2014.

Regulamin i wnioski w załączniku, dostępne także na http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/stypendium-miasta-kalisza-im-jana-pawla-ii-dla-uczniow

Regulamin i wniosek

*

Rada klasyfikacyjna odbędzie się 21 czerwca 2013 r.

*

Informacja dotycząca Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II – marzec 2013

 • Informujemy, że uroczyste wręczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II odbędzie się w auli III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 10 w dniu 05.03.2013 r. wg następującego harmonogramu:

– godz. 9.15 uczniowie szkół podstawowych,
– godz. 11.15 uczniowie gimnazjów,
– godz. 13.00 uczniowie szkól ponadgimnazjalnych,

Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną pojemność auli III Liceum Ogólnokształcącego organizator nie może tym razem zapewnić wszystkim rodzicom udziału w tej uroczystości. Dla rodziców będzie udostępniona jednak sala przyległa do auli, z której można obserwować uroczystość.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16:
1 Klatkowski Michał uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
2 Tarasewicz Julia uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
3 Kuświk Kinga uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
4 Ignaszak Jowita uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
5 Wielgusiak Magdalena uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
6 Raniś Patryk uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
7 Sergiel Nikola uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
8 Glapiński Szymon uczen Szkoły Podstawowej Nr 16
9 Trawczyńska Paulina uczen Szkoły Podstawowej Nr 16

Zbiórka uczniów w szkole o godzinie 8.45 (przy dyżurce szkoły)

Wywiadówka- podsumowanie I semestru rok szk. 2012/2013:

 • 10.01. 2013 r.(czwartek)– zebrania klas 0 – 3       godzina 16.30- 18.30
 • 10.01. 2013 r. (czwartek)– zebrania klas 4 – 5     godzina 18.30
 • o godzinie 18.00 Rodzice klas 6 – spotkanie z przedstawicielami Gimnazjum nr 2 w Kaliszu – stołówka szkolna,  po spotkaniu zebranie rodzicielskie w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy.
 • GABINET LOGOPEDYCZNY – Informacja o gabinecie logopedycznym znajduje sie w zakładce  O szkole
 • Na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 będą:
 • 2 listopada 2012r.
 • 4 kwietnia 2013 r (sprawdzian uczniów klas 6)
 • 2 maja 2013 r.
 • 31 maja 2013 r.
 • Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013:  spotkania z nauczycielami odbywać się będą w pierwsze wtorki miesiąca w godzinach od 17.00 – 18.00 – informacja o spotkaniach, o terminach spotkań i zebrań jest zamieszczana w zakładce Informacje- Ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz przekazywana uczniom przez wychowawców klasowych.

/Przewidziane spotkania w roku szkolnego 2012/2013: 2 października, 6 listopada, 4 grudnia, 10 stycznia(klas.wyw), 5 luty, 5 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca /

 • Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2012/13 wynosi 35 zł – wpłata w miesiącu wrześniu u wychowawcy klasy.

Dzieci w szkole ubezpiecza firma ALLIANZ
Numer polisy: 0441066200032805
telefon: 62 768 76 00
ul. Górnośląska 60-62, Kalisz 62-800

 • Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 roku – WYPRAWKA SZKOLNA rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I- III szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej (dochód netto na osobę nie przekracza 351 zł) lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Do wniosku należy dołączyć:
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny (włączając w to zasiłki okresowe, dodatek mieszkaniowy),
rachunki potwierdzające zakup podręczników – imienna faktura.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

STYPENDIUM SOCJALNE
O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:
– zamieszkałego na terenie miasta Kalisza,
– znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
– miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż – 351.00 zł netto.
Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu sierpniu lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym wniosek został złożony,
– dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać do pedagoga szkolnego od 2 do 17 września 2012 roku..

Share