Kodeks ucznia

My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu dbamy o zasady dobrej kultury w społeczności szkolnej.

Dbamy o naszą szkolę,  jesteśmy kulturalni i koleżeńscy, przestrzegamy regulaminu zachowania:

podczas zajęć lekcyjnych:

– punktualnie przychodzimy na zajęcia

– słuchamy poleceń nauczyciela

– zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką

– uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy

– pracujemy w ciszy i skupieniu

– podczas prac grupowych zgodnie pracujemy

– nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych

– nie używamy telefonów komórkowych

– gdy zadzwoni dzwonek, czekamy na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali

– dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć

podczas przerw:

– poruszamy się bezpiecznie (nie biegamy) po korytarzach

– przebywamy na wyznaczonych korytarzach (klasy0, 1-3 – II piętro; klasy 4-6 – parter i I piętro oraz II piętro przy klasach 25 i 27)

– ostrożnie schodzimy ze schodów (nie skaczemy)

– przestrzegamy zasad odpowiedniego przemieszczania się do odpowiednich klas

– zachowujemy się cicho (nie krzyczymy, nie piszczymy)

– nie przesiadujemy w toaletach, szatniach i przejściach schodowych(na schodach)

– kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego

– w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela – nie wymierzamy samodzielnie kary

– kulturalnie rozwiązujemy konflikty

– nie przezywamy, nie popychamy, nie bijemy się

– na boisku dbamy o bezpieczeństwo własne i innych

– nie wychodzimy poza teren boiska

– po dzwonku ustawiamy się przed klasą

podczas uroczystości szkolnych:

– siadamy lub stoimy w grupie swojej klasy

– zachowujemy ciszę

– uważnie słuchamy

– nie rozmawiamy i nie kręcimy się

– kulturalnie wyrażamy swoje emocje

przebywając w szkole i poza nią:

– dbamy o imię naszej szkoły, pamiętamy o patronie

– stosujemy zwroty grzecznościowe

– kulturalnie wyrażamy swoje poglądy

– nie używamy wulgaryzmów

– pomagamy sobie nawzajem

– szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych

– stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli

– dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

– aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły

– dbamy o zdrowie i higienę, uprawiamy sporty

–  reprezentujemy szkole w konkurach i zawodach sportowych

– szanujemy swoją i cudzą własność

– dbamy o sprzęt i pomoce szkolne

– ubieramy się schludnie i skromnie

– dbamy o fryzury (nie farbujemy włosów, nie posiadamy dredów, irokezów itp.)

– pamiętamy o zmianie obuwia

– w szkole mamy dzienniczek ucznia

– dbamy o higienę w toaletach, na stołówce szkolnej, w klasach

Fragmenty Statutu Szkoły
§ 33.
„……..
6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i codziennym życiu Szkoły
2) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój
5) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole
7) przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Szkole
8) godnego reprezentowania Szkoły na konkursach, zawodach i olimpiadach
9) uczestniczenia w apelach i akademiach organizowanych przez Samorząd Uczniowski
10) szacunku dla pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły
11) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, otaczania opieką młodszych i słabszych kolegów
12) uczestnictwa w pracach na rzecz Szkoły i środowiska
13) dbałości o sprzęt i pomoce naukowe znajdujące się w Szkole
14) usprawiedliwiania nieobecności w Szkole
15) punktualnego przychodzenia na lekcje
16) dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd, tzn.:
a. wygląd zewnętrzny ucznia, jego fryzura nie mogą świadczyć o przynależności do subkultury
b. wyklucza się makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, posiadanie tatuaży, dopuszcza się noszenie przez dziewczynki małych kolczyków, przylegających do uszu
c. nie dopuszcza się noszenia biżuterii przez chłopców. W przypadku noszenia dłuższych włosów, uczeń podczas pobytu w szkole musi mieć je związane
d. uczeń powinien posiadać i nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych
e. przez strój galowy należy rozumieć:

  •  dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie (dopuszcza się jeans) oraz biała bluzka koszulowa bez żadnych ozdób,
  •  dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie (dopuszcza się jeans) oraz biała koszula.

f. nosić strój uczniowski, który powinien być czysty, schludny, w stonowanym kolorze.
17) noszenia obuwia zmiennego na białej podeszwie
18) w sytuacji, gdy uczeń nie przestrzega obowiązku noszenia stroju uczniowskiego, wychowawca klasy każdorazowo odnotowuje ten fakt w zeszycie uwag, pisemnie powiadamia Rodziców oraz postępuje zgodnie z kryteriami oceniania zachowania;
19) na zajęciach wychowania fizycznego noszenia stroju sportowego uzgodnionego z nauczycielem prowadzącym zajęcia sportowe. Na w/w zajęciach obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice (opiekunowie).
5. Uczniom nie wolno:
1) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
3) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
4) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
5) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za   pośrednictwem sekretariatu szkoły
6) zapraszać obcych osób do szkoły.
……….”

Fragment Statutu Szkoły
§ 14.

„…,…
6. Na terenie Szkoły podczas zajęć edukacyjnych (lekcje i przerwy międzylekcyjne )obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Zakaz dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli (także podczas rad pedagogicznych i spotkań nauczycieli). W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może skorzystać z telefonu lub zezwolić na to uczniowi. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic (prawny opiekun) ucznia. W przypadku naruszenia zasad przez pracownika Szkoły udziela się upomnienia.
7. Szkoła nie odpowiada za kradzież lub zniszczenie telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, który został przyniesiony bez wyraźnego uzasadnienia.
…”

Share