Ocena zachowania

Statut SP16 Rozdział 9
Wewnątrzszkolne zasady oceniania –PDF

 

Punktowe Kryterium Oceny Zachowania klas 4-6

 1. Oceny zachowania dokonuje się według następującego kryterium punktowego
  PUNKTOWE KRYTERIUM OCENY ZACHOWANIA
  SŁOWNIE PUNKTOWO
  Wzorowe 30-28
  Bardzo dobre 27-25
  Dobre 24-22
  Poprawne 21-15
  Nieodpowiednie 14-11
  Naganne 10-0
 2. Zachowanie ucznia w społeczności szkolnej ocenia co semestr wychowawca klasy, we wszystkich kategoriach opisowych, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
 3. Nauczyciele uczący ucznia w danej klasie oceniają go na podstawie tych samych kryteriów co wychowawca, wystawiając średnią liczbę punktów od 0 – 3. W przypadku, gdy jeden z nauczycieli wystawi uczniowi 0 punktów ocena końcowa z kategorii J równa jest 1 lub 0 punktów, decyzję podejmuje wychowawca klasy.
 4. Z każdej kategorii wybiera się ten opis, który najlepiej charakteryzuje konkretnego ucznia i przyporządkowuje mu się cyfrę określającą ilość punktów w danej kategorii.
 5. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kategorii i zamienieniu ich na stopień wg kryterium określonego w punkcje 1, z zastrzeżeniem punktu 6.
 6. Na kryterium punktowe nakłada się następujące ograniczenia:
  1. Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymywał „0” punktów, nie może mieć zachowania wyższego niż poprawne (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania);
  2. W uzasadnionych przypadkach wychowawca klasy może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania .
  3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z wybitnych osiągnięć ucznia, ocenę zachowania można podwyższyć o jeden stopień, decyzję podejmuje rada pedagogiczna.
  4. Uczeń notorycznie spóźniający się na lekcje z niewyjaśnionych przyczyn nie może mieć oceny wyższej niż poprawna (powyżej 5 spóźnień) lub nieodpowiednia (powyżej 15 spóźnień). Powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią Powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania).
  5. Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych lub słownych w kategorii C uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania) o ocenie decyduje drastyczne zachowanie lub stopień znieważenia innych
  6. Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych lub słownych, lub za dotkliwą szkodę w kategorii F uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania), o ocenie decyduje stopień szkodliwości czynu (kradzież, trwałe zniszczenie np. drzwi, )
  7. Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych i słownych w kategorii G uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania) o ocenie decyduje stopień narażenia siebie lub innych na niebezpieczeństwo życia
  8. Jeżeli uczeń dopuścił się dotkliwego pobicia kolegi , koleżanki lub innej osoby lub stosował wulgaryzmy, które mogą spowodować szkody psychiczne lub dopuścił się dotkliwego znieważania i obrażania, lub dokonał dotkliwego wandalizmu w wyniku złych emocji, otrzymuje ocenę naganną  (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania)
  9. Uczeń, który pije, posiada alkohol, posiada i pali papierosy, posiada, używa i rozprowadza narkotyki otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania (wystarczy jedno z trzech wymienionych potwierdzonych przez osobę dorosłą)
REAKCJE I ZACHOWANIA UCZNIA W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
KATEGORIA I PUNKTY Opisowe kategorie zachowań(przykłady zachowań) UWAGI I ZANIEDBANIA
3 Uczeń jest przygotowany do lekcji ( na miarę swoich możliwości),jest wzorem dla innych,Rzetelny i sumienny, przynosi potrzebne przybory szkolne, prowadzi na bieżąco zeszyt i uzupełnia ćwiczenia, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, jest uważny skupiony, osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości, nie grożą mu oceny niedostateczne na semestr, Brak uwag
2 Przeciętny – zdarza mu się nie wypełniać w/w obowiązków nie ma zagrożenia oceną niedostateczna, jeśli zagrożony jest oceną niedostateczną z przedmiotu stara się poprawić ocenę w widoczny sposób. do 2 uwag w semestrze
1 Niski – często nie wypełnia w/w wyjściowych obowiązków jest zagrożony ocenami niedostatecznymi z 1-2 przedmiotów Powyżej 3 uwag w semestrze
0 Nieodpowiedni – nagminnie nie wypełnia w/w wyjściowych obowiązków jest zagrożony ocenami niedostatecznymi z 3 i więcej przedmiotów Częste uwagi nauczycieli w semestrze z kilku przedmiotów
3 Systematycznie uczęszcza na zajęciaNa bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole Maksymalnie:3 godz. Nieusprawiedliwione,lub 3 spóźnienia
2 Ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia Maksymalnie:6godzin nieusprawiedliwionychlub 5 spóźnień
1 Opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia Do 20 godz. lub 5 sp.
  Uczeń notorycznie spóźniający się na lekcje z niewyjaśnionych przyczyn nie może mieć oceny wyższej niż poprawna (powyżej 5 spóźnień) lub nieodpowiednią (powyżej 15spóźnień). Powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią Powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę naganna (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania)  
3 Uczeń jest koleżeński, grzeczny, życzliwy wobec innych Dba o kulturę słowa, unika wulgaryzmów, nie obraża innych, stosuje formy grzecznościowe, Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć ( np. nie rozmawia w czasie lekcji, nie proszony nie zabiera głosu, nie chodzi po klasie, nie korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia medialnego, nie pisze liścików itp)Bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązkiPrzestrzega i wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów szkolnychWyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza niaDba o honor i tradycje szkoły, jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiskaJest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowościOkazuje szacunek osobom starszymSzanuje mienie własne, szkoły, klasy, kolegówUnika krzyków i hałasu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnychNie lekceważy poleceń nauczycielaNie fałszuje podpisów, nie kłamie, nie oszukujeDba o właściwe zachowanie się podczas apeli, uroczystości szkolnych, w miejscach publicznych, na wycieczkachDba o rzeczy swoje i kolegów pozostawione w szatni, korytarzach, klasach (nie niszczy, nie rzuca, nie wyrzuca, nie chowa) Brak uwag
2 Rzadko zdarzają się uchybienia w/w 1- 2 uwagi
1 Kilka krotnie zdarzają się uchybienia w/w wyjściowych 3 – 5 uwag
0 Często zdarzają się uchybienia w/w wyjściowych Powyżej 5 uwag
  Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych i słownych w kategorii C uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania),o ocenie decyduje drastyczne zachowanie lub stopień znieważenia innych  
3 Uczeń jest stosownie ubrany zgodnie ze statutem szkoły, dba o swój wyglądChodzi w szkole w obuwiu zmiennym ( tenisówki lub obuwie sportowe o bezpiecznej  niskiej podeszwie z jasnym spodem)Przestrzega zasad niedozwolonych w szkole ( np. Nie używa makijażu, nie farbuje włosów / „nie ma udziwnionej” fryzury/, nie ma długich lub pomalowanych paznokci, Nosi skromną biżuterię /ewentualnie małe kolczyki nie więcej niż jeden w każdym uchu (tylko dziewczęta)/ Brak uwag
2 Rzadko się zdarza by jego wygląd i higiena budziła zastrzeżeniaRzadko zdarzają się uchybienia w/w 1-2 uwagi
1 Zdarza mu się być niestosownie i niehigienicznie ubranym, często brak obuwia zmiennegozdarzają się uchybienia w/w 3-5 uwag
0 Najczęściej niestosownie ubrany, pomimo częstych upomnieńCzęsto zdarzają się uchybienia w/w Powyżej 5 uwag
3 Uczeń pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska (np. aktywny udział w akcjach szkolnych, pełnienie funkcji w klasie i bardzo dobrze, wzorowo wywiązuje się z obowiązków (np. dyżurny, przedstaw. trojek klasowych), praca na rzecz innych, działalność charytatywna)Pomoc kolegom w nauce (z własnej inicjatywy) Praca w samorządzie UczniowskimWywiązywanie się z podjętych lub zaleconych przez nauczyciela zadań Reprezentuje szkołę przez aktywny udział w konkursach i zawodach sportowych, projektach, akcjach(jeżeli ma predyspozycje i możliwości) lub czynnie uczestniczy w ich organizacji Bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, SKSyi inne)Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom.Wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z istniejących regulaminów szkolnychTerminowe oddawanie książek do biblioteki. Brak negatywnych uwag postawa bardzo aktywna powyżej 3 aktywności
2 Rzadko zdarzają się uchybienia w/wStara się być aktywnym, wypełnia obowiązki dyżurnego Postawa mniej aktywna 3-2 aktywności
1 Kilka krotnie zdarzają się uchybienia w/wczasem pracuje na rzecz klasy czy szkoły Postawa mało aktywna 1 aktywność
0 Najczęściej zdarzają się uchybienia w/w nie podejmuje prac na rzecz klasy i szkoły Postawa bierna
3 Uczeń dba o czystość w szkole i na boisku szkolnym: Nie zaśmieca pomieszczeń i otoczenia.Uczeń dba o meble, urządzenia, zieleń, zwierzęta, rzeczy :Uczeń nie niszczy ławek, krzeseł, ścian, drzwi, okien, podłóg, dekoracji (np. gazetek ściennych).Uczeń nie niszczy zieleni w klasach, na korytarzach i boiskach.Uczeń nie znęca się nad zwierzętami.Uczeń nie niszczy dokumentów szkolnych, książek, zeszytów uczniowskichUczeń nie niszczy urządzeń sanitarnych w toaletach szkolnychUczeń nie niszczy urządzeń, przedmiotów, przyborów, które są wyposażeniem sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych, świetlicy, stołówki, boiskSzanuje mienie własne, szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek, przestrzega regulaminów klasowych, szkolnych Brak uwag
2 Zdarzają się uchybienia w/w 1-2 uwag
1 Często zdarzają się uchybienia mimo upomnień 3-5 uwag
  Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych i słownych lub za dotkliwą szkodę w kategorii F uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną(bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania)o ocenie decyduje stopień szkodliwości czynu (kradzież, trwałe zniszczenie np. drzwi,)  
3 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia – nie stwarza sytuacji zagrożenia na przerwach (np. bieganie po korytarzu, przepychani z kolegami, siadanie na parapetach okien, zabawy na schodach i toaletach, niebezpieczne przewroty, stania na rękach, skoki na schodach, wchodzenie na daszek schronu, poręczy tarasu na boisku szkolnym, bieganie po za boiskiem szkoły, chodzenie nie zgodne z kierunkami poruszania się na schodach, przebywania w miejscach niedozwolonych zgodnie z zarządzeniem dyrekcji szkoły)Przestrzega higieny podczas picia mleka i spożywania posiłkówPrzestrzega zasad prawidłowego poruszania się po szkole, nie przesiaduje w szatniach i toaletach, nie wychodzi poza teren szkoły podczas trwania zajęć i przerw,Bezpieczne zachowanie na wycieczkach szkolnychPrzestrzega zasad regulaminów kodeksów szkolnych i klasowychNie hałasuje podczas zajęć lekcyjnychUczeń nie ubliża, nie nęka psychicznie kolegów(komentarze, wyśmiewanie, zaczepianie, nieodpowiednie gesty) Brak uwag
2 Rzadko się zdarza, by spowodował lub zlekceważył zagrożenie bezpieczeństwa, ale reaguje na zawróconą uwagęDrobne uchybienia w zachowaniu w w/w 1-2 uwag
1 Zdarza się, że powoduje lub lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa i nie zawsze reaguje na zwracane uwagiCzęsta uchybienia w zachowaniu w w/w Częste uwagi 3-5
0 Sam stwarza zagrożenie, lekceważy zagrożenia, nie reaguje na uwagi i upomnieniaNagminne uchybienia w zachowaniu w w/w wyjściowych Nagminnie powyżej 5 uwag
  Za przewinienie lub po kilkakrotnych upomnieniach pisemnych i słownych w kategorii G uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną (bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania)o ocenie decyduje stopień narażenia siebie lub innych na niebezpieczeństwo życia  
3 Uczeń nieprzejawia przemocy i agresji słownej (przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, izolowanie, zastraszanie itp.)ani fizycznej (bicie, kopanie, popychanie, wyłudzanie pieniędzy, kartek obiadowych itp.)Uczeń przestrzega zasad regulaminów kodeksów szkolnych i klasowychUczeń nie ubliża, nie poniża, nie obgaduje stosując przemoc słowną i nękając kolegów

Uczeń niejest inicjatorem kłótni, bójek.Uczeń nie niszczy sprzętu, dekoracji, rzeczy, ścian ławek w wyniku złych emocji.

Brak uwag
2 Przestrzega w/wZdarza mu się uczestniczyć w potyczkach słownych z kolegami, nie jest agresywny fizycznie, unika bójek i konfliktów, nie używa wulgarnych słów 1-2 uwag
1 Przestrzega w/wBył uczestnikiem konfliktów, zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa, otrzymuje powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym łamaniu obowiązujących norm i zasad Powyżej 2 uwag
0 Prowokuje konflikty, kopie, popycha, dopuścił się kradzieży, wyłudzenia pieniędzy lub mienia, znęca się psychicznie(np. obraza rodziny) używa wulgarnego słownictwa nie reagując na uwagi Jednorazowe czyny
  Jeżeli uczeń dopuścił się dotkliwego pobicia kolegi , koleżanki lub innej osoby lub stosował wulgaryzmy, które mogą spowodowac szkody psychiczne lub dopuścił się dotkliwego znieważana i obrażana lub dokonał dotkliwego wandalizmu w wyniku złych emocji otrzymuje ocenę naganna(bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania)  
3 Nie stwierdzono u niego żadnych nałogów i uzależnień Brak uwag
2 Nie ma nałogów i uzależnień ale przebywa w grupie palących lub pijących, zażywających narkotyki uczniów w miejscu publicznym 3-krotnie widziana, potwierdzona informacja przez uczniów lub osobę dorosłą
  Uczeń, który pije, posiada alkohol, posiada i pali papierosy, posiada, używa i rozprowadza narkotyki otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów zachowania (wystarczy jedno z trzech wymienionych potwierdzonych przez osobę dorosłą)  
3-0    

 


Share