Regulamin Ucznia

REGULAMIN UCZNIA Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu
1. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.
2. Uczniowie mają obowiązek systematycznie, aktywnie i kulturalnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane. Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia wyłącznie wpisane do dzienniczka ucznia i poświadcza je własnym podpisem (zwolnienia lekarskie muszą być wklejone).
4. W przypadku, gdy uczeń ma być zwolniony przed zakończeniem zajęć w danym dniu, rodzic zobowiązany jest wpisać to w dzienniczek ucznia, a nauczyciel zwalniający dziecko podpisuje się przy zwolnieniu.
5. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno-zimowym uczniowie klas 7,II i III przebywają na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno-letnim przebywają na boisku. O wyjściu uczniów na boisko decydują nauczyciele dyżurujący, w zależności od warunków pogodowych. Uczniowie klas 0-6 wychodzą na boisko szkolne wyłącznie na wyznaczonych przerwach.
6. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szafce szkolnej lub w szatni okrycie wierzchnie (kurtka, czapka, szalik itp.) oraz obuwie (dotyczy budynku przy ul. Fabrycznej).
7. Uczniowie w budynku przy ul. Teatralnej mają obowiązek poruszania się po szkole zgodnie z ustalonymi zasadami: wchodzenie na wyższe piętra prawą klatka schodową, schodzenie na niższe piętra lewą klatką schodową, za wyjątkiem trzeciego pietra, gdzie ruch odbywa się lewą klatką.
8. Uczniowie w budynku przy ul. Fabrycznej mają obowiązek poruszania się po szkole zgodnie z ustalonymi zasadami: wchodzenie na wyższe piętra prawą klatka schodową, schodzenie na niższe piętra lewą klatką schodową,
9. Uczniowie w budynku przy ul. Teatralnej, którzy przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem zajęć, mają obowiązek przebywania na parterze w kawiarence aż do dzwonka na przerwę.
10. Uczniowie w budynku przy ul. Fabrycznej, którzy przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem zajęć, mają obowiązek przebywania na parterze przy dyżurce.
11. W sali gimnastycznej uczniowie mają obowiązek przebywać tylko w obuwiu zmiennym, a na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje zamienny strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
12. Od momentu wejścia na teren szkoły przed zajęciami aż do ich zakończenia uczeń nie może opuścić terenu szkoły.
13. Jeżeli zajęcia lekcyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły, uczniowie wychodzą na zewnątrz tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
14. Wszelkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem Dyrektora szkoły.
15. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Regulaminu Ucznia i Regulaminu Wycieczki oraz godnie reprezentuje szkołę.
16. Uczeń przebywając w budynku przy ul. Teatralnej musi zawsze posiadać prawidłowo założony (widoczny) identyfikator. Zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniać wygląd identyfikatora lub go niszczyć.
17. Uczeń obowiązkowo musi posiadać ostemplowany przez wychowawcę dzienniczek ucznia. Zabrania się w jakikolwiek sposób niszczyć dzienniczek ucznia.
18. Uczeń w szkole powinien nosić na co dzień schludny i stosowny strój, a w czasie uroczystości szkolnych i egzaminu strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódnica).
19. Zabrania się: robienia makijażu z wyjątkiem naturalnego podkładu (od klasy 6), noszenia odzieży lub fryzur i dodatków charakterystycznych dla subkultur młodzieżowych lub grup nieformalnych, odzieży i dodatków propagujących środki psychoaktywne.
20. Zabrania się farbowania włosów w klasach 0-6, z wyjątkiem kolorów naturalnych (w klasach 7, II – III).
21. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków psychoaktywnych, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz zwierząt.
22. Zezwala się uczniom na korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych jedynie podczas przerw. Zabrania się korzystania na terenie szkoły z przenośnych głośników.
23. Zabrania się uczniom robienia zdjęć oraz nagrywania obrazów i dźwięków za pomocą urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela.
24. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego oraz do o dbania czystość i estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych, utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach sanitariatów.
25. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien bez pozwolenia nauczyciela i siadania na parapetach.
26. Zabrania się uczniom podczas przerw przebywania w izbach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
27. Dla zachowania bezpieczeństwa obowiązuje zakaz biegania na terenie szkoły.
28. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej i psychicznej, zachowań agresywnych.
29. Uczeń ma obowiązek informowania nauczycieli lub innych pracowników szkoły o zagrożeniu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego innych.
30. W przypadku zagrożenia i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój i podporządkować się ściśle poleceniom nauczycieli lub kierującego akcją ewakuacyjną.
31. Uczeń może korzystać ze sprzętu szkolnego oraz pomocy naukowych za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
32. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki i pracowniach szkolnych oraz zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń są uregulowane w odrębnych regulaminach
33. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
34. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeśli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.
35. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, okazywać należny szacunek dla symboli państwowych, narodowych, religijnych i szkolnych, dbać o czystość, poprawność i kulturę języka polskiego.
36. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły i używania tzw. e-papierosów.
37. Rowerzyści i motorowerzyści są zobowiązani do prowadzenia swoich pojazdów na terenie boiska, obowiązkowo muszą posiadać przy sobie dokument uprawniający do kierowania pojazdami.
W przypadku zagubienia lub kradzieży przedmiotów wartościowych (np. telefon komórkowy, biżuteria itp. lub pieniędzy) szkoła nie podejmuje działań związanych z ich odnalezieniem, jedynie zawiadamia rodzica lub Policję. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia przedmiotów (np. :telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, itp.) wnoszone przez uczniów na teren placówki.

Share